تبلیغات
نمایندگی پاناسونیک
نمایندگی پاناسونیک و نمایندگی اچ پی
پاناسونیک2 پاناسونیک1 پاناسونیک3 گروه پاناسونیک5 پاناسونیک4

یکی از فکس های پاناسونیک که از محبوبیت خاصی نزد کاربران برخوردار است فکس پاناسونیک kx-fp362 است.

این مدل فکس پاناسونیک دارای منشی تلفنی تمام دیجیتال است.

سرعت ارسال فکس kbps است. ظرفیت /  برگ تغذیه خودکار اسناد را دارد. دارای caller id و speaker phone است.

سیستم انتقال پیام در فکس پاناسونیک:

 این سیستم به سما امکان می دهد که شماره تلفنی را برای دستگاه معرفی کنید تا هر زمان که کسی برای شما پیامی ضبط کرد، دستگاه با شماره معرفی شده(شماره انتقال) ارتباط برقرار کند. در این شرایط اگر شما پاخ دهنده تلفن باشید، می توانید با وارد کردن کد کنترل از راه دور، پیام ضبط شده را گوش کنید. همچنین شما می توانید یک پیام ضبط کنید تا هنگامی که دستگاه با شماره انتقال برقرار می کند،آن پیام را پخش کند. به عنوان مثال می توانید چنین پیامی را ضبط کنید:"این یک دستگاه پیامگیر متعلق به ((اسم شما)) است. لطفا با وارد کردن کد کنترل از راه دور پیام ضبط شده را گوش کنید."

** روش کار سیستم انتقال در فکس پاناسونیک:

 1- اگر پیامگیر و سیستم انتقال پیام، فعال است، دستگاه برای شما پیام ضبط می کند.

2- پس از اتمام ضبط پیام تماس گیرنده دستگاه با شماره انتقال تماس برقرار خواهد کرد.

3- در صورت پاسخ گویی به تماس، دستگاه پیام اصلی انتقال را پخش خواهد کرد.

4- کد کنترل از راه دور را توسط سیستمک شماره گیری صو.تی(تن) وارد کنید.

5- با استفاده از کدها می توانید به پیام های ضبط شده گوش کنید.

ضبط پیام اصلی انتقال در فکس پاناسونیک:

1- دکمه menu را فشار دهید.

2- دکمه # سپس دکمه 6 و پس از آن دکمه 1 را فشار دهید.

3- دکمه + یا - را به تعداد مورد نیاز فشار دهید تا record ظاهر شود.

4- دکمه set را فشار داده و پس از آن پیام مورد نظر را از 20 سانتیمتری دستگاه و حداکثر 16 ثانیه ضبط کنید.

 * دستگاه زمان باقیمانده برای ضبط پیام را نشان خواهد داد.

5-پس از اتمام ،stop را فشار دهید. دستگاه پیام ضبط شده را پخش خواهد کرد.

6- دکمه menu را فشار دهید

پخش کردن(چک کردن ) پیام اصلی انتقال در فکس پاناسونیک:

1- دکمه menu را فشار دهید.

2- دکمه # سپس دکمه 6 و پس از ان دکمه 1 را فشار دهید.

3-  دکمه + یا - را به تعداد مورد نیا فشار دهید تا check  ظاهر شود.

4- دکمه set را فشار دهید. دستگاه پیام ضبط شده را پخش خواهد کرد.

5- دکمه menu را فشار دهید.

23

پاک کردن پیام اصلی انتقال در فکس پاناسونیک:

1- دکمه menu را فشار دهید.

2- دکمه # سپس دکمه 6 و پس از آن دکمه 1 را فشا ردهید.

3- دکمه + یا - را به تعداد مورد نیلز فشار دهید تا ERASE ظاهر شود.

4- دکمه SET را فشار دهید.

5- دکمه MENU را فشار دهید.

  سیستم پیچر(پی جو): اگر از PAGER استفاده می کنید(برای تهیه آن به مخابرات مراجعه کنید) می توانید با برنامه زیر شماره آن را تعریف نمایید. در این شرایط، دستگاه پس از دریافت فاکس یا پیام از تماس گیرنده با شماره شما تماس خواهد گرفت.

1- دکمه MENU را فشار دهید.

2- دکمه #، سپس دکمه 7 و پس از آن 0 را فشار دهید.

3- دکمه + یا - را به تعداد مورد نیاز فشار دهید تا ON  ظاهر شود.

4- دکمه SET را فشار دهید. سپس شماره پیجر خود را وارد نمایید.

* می توانید حداکثر 46 رقم وارد کنید. از مکث (PAUSE) هم می توانید به عنوان یک شماره استفاده نمایید.

5- دکمه SET را فشار دهید. دستگاه برای آزمایش با شماره پیچر ارتباط برقرار خواهد کرد.

6- پس از اطمینان از درست بودن ارتباط، برای قطع کردن ارتباط DIGITAL SP-PHONE را فشار دهید.

* هنگامی که دستگاه پیام تماس گیرنده را دریافت کند، پیجو عددی را که در مرحله 4 وارد کرده اید نشان خواهد داد.

 برنامه ریزی دستگاه فکس پاناسونیک:

برنامه ریزی اصلی دستگاه:

1- دکمه MENU را فشار دهید.

2-دکمه 5 یا 8 را به تعداد لازم فشار دهید تا برنامه مورد نظر ظاهر شود.

 *تنظیم فعلی برنامه، ظاهر خواهد شد.

3- دکمه + یا - را به تعداد لازم فشار دهید تا تنظیم مورد نظر ظاهر شود.

4- دکمه set را فشار دهید.

* تنظیمی که شما انتخاب کرده اید، بر صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

5- برای خروج از برنامه دکمه menu را فشار دهید.

24

 برنامه ریزی خاص دستگاه فکس پاناسونیک:

 1- دکمه MENU را فشار دهید.

2- دکمه 5 یا 8 را به تعداد لازم فشار دهید تا پیام ADVANCED MODE بر صفحه نمایش ظاهر شود.

3- دکمه SET را فشار د هید.
4- دکمه 5 یا 8 را به تعداد لازم فشار دهید تا برنامه مورد نظر ظاهر شود.

* تنظیمی که شما انتخاب کرده اید، بر صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

7- برای خروج از برنامه، دکمه MENU را فشار دهید.

برنامه ریزی دستگاه فکس با استفاده از کد:

برای برنامه ریزی دستگاه می توانید به جای 5 یا 8 از کد خاص هر برنامه که با روش زیر تنظیم می شود استفاده کنید:

 1- دکمه MENU را فشار دهید.

2- دکمه # و دو عدد به عنوان شماره کد وارد کنید.

3- دکمه + یا - را به تعداد لازم فشار دهید تا تنظیم مورد نظر ظاهر شود.

 4- دکمه SET را فشار دهید.

5- برای خروج از برنامه دکمه menu را فشار دهید.

* برای متوقف کردن عمل برنامه ریزی، دکمه menu را فشار دهید.

کد برنامه های اصلی دستگاه فکس پاناسونیک:

 کد#01: تنظیم تاریخ و زمان

25

 کد #02: تنظیم مشخصات

26

کد #03: تنظیم شماره فاکس

27

کد#04: گزارش ارسالی  فاکس

error: گزارش فقظ زمانی چاپ می شود که ارسال فاکس با مشکل مواجه شده باشد.

ON: در هر صورت (موفقیت یا عدم موفقیت ارسال فاکس) گزارش چاپ خواهد شد.

OFF: گزارش ارسال فاکس چاپ نخواهد شد.

 28

 کد#06: تنظیم تعداد  زنگ دستگاه در حالت TAD/FAX

پیش از اینکه دستگاه به ارتباط پاسخ دهد، تعداد زنگ دستگاه را روی 1 الی 4 زنگ، حالت TOLL SAVER یا RINGER OFF تنظیم کنید.

* برای تنظیم زنگ با برنامه بالا، ابتدا زنگ را با استفاده کد #77 را روی حالت TAD/FAX تنظیم کنید.

29

کد #06: تنظیم تعداد زنگ دستگاه در حالت FAX ONLY

پیش از اینکه دستگاه به ارتباط پاسخ دهد، تعداد زنگ دستگاه را روی 1 الی 4 زنگ، تنظیم کنید

* برای تنظیم زنگ با برنامه بالا، ابتدا زنگ را با استفاده از کد #77 روی حالت FAX ONLY تنظیم کنید.

30

کد #10: تنظیم زمان ضبط پیام:

* در حالت VOX: دستگاه پیام تماس گیرنده را بدون محدودیت ضبط خواهد کرد.

* در حالت 1MIN: دستگاه پیام تماس گیرنده را حداکثر به مدت 1 دقیقه ضبط خواهد کرد.

31

کد#11: تنظیم کد کنترل از راه دور

1- دکمه MENU را فشار دهید.

2- دکمه # و سپس دکمه 1 و پس از آن 1 را فشار دهید.

3- کد سه رقمی مورد نظر را وارد کنید. از اعداد 0و7 استفاده نکنید.

*کد پیش فرض دستگاه 111 می باشد.

4- دکمه SET را فشار دهید.

5- دکمه MENU را فشار دهید.

 32

کد#13 : تنظیم سیستم شماره گیری

اگر دستگاه شماره گیری نمی کند، سیستم شماره گیری را تعویض کنید. دو نوع سیستم شماره گیری وجود دارد:

TONE: سیستم شماره گیری صوتی(تن موقت) و PAULSE: سیستم شماره گیری ضربه ای(پالس)

 33

 کد#16: تنظیم اندازه کاغذ

می توانید اندازه کاغذ را روی حالت LETTER یا A4 تنظیم کنید.

34

کد#17: تنظیم سیستم شناسایی زنگ

می توانید یکی از حالات A)یک زنگ بلند(، B(دو زنگ کوتاه ) یا C(زنگ کوتاه-بلند-کوتاه) را انتخاب کنید.

35

کد برنامه های اصلی دستگاه فکس:

کد #22: تنظیم گزارش خودکار ارسال فاکس

ON: دستگاه پس از ارسال 30 فاکس جدید گزارش ارسال را به صورت خودکار چاپ خواهد کرد.

OFF: نتیجه ارسال، ذخیره شده اما گزارش ارسال، چاپ نخواهد شد.

36

کد #23:ارسال فاکس به راه دور

اگر هنگام ارسال فاکس به راه دور مشکل دارید، پیش از ارسال، این برنامه را روی حالت ON تنظیم کنید.

* برای ارسال فاکس به چندین شماره از این برنامه استفاده نکنید.

* پس از ارسال این برنامه به صورت خودکار غیر فعال خواهد شد.

37

کد #25:ارسال فاکس در زمان خاص:

1- سند را در ورودی دستگاه قرار دهید.

2- دکمه MENU را فشار دهید.

3- دکمه # سپس دکمه 2 و پس از آن دکمه 5 را فشار دهید.

4- دکمه + یا - را به تعداد لازم فشار دهید تا حالت ON انتخاب شود.

5- دکمه SET را فشار دهید.

6- شماره ای را که می خواهید فاکس به آن ارسال شود را وارد کنید.

7- دکمه SET را فشار دهید.

8- به ترتیب دو رقم برای ساعت و دورقم برای دقیقه وارد کنید.

9- دکمه * را به تعداد لازم فشار دهید تا AM برای پیش از ظهر یا PM برای بعداز ظهر  ظاهر شود.

10- دکمه SET را فشار دهید.

11- دکمه MENU را فشار دهید.

* برای غیر فعال کردن برنامه فوق پس از برنامه ریزی ، دکمه STOP و سپس SET را فشار دهید.

 کد #26: تنظیم چاپ خودکار لیست تماس گیرندگان

ON: پس از 30 تماس جدید مشخصات تماس گیرندگان به صورت خودکار چاپ خواهد شد

OFF: مشصات تماس گیرندگان ذخیره شده اما چاپ نخواهد شد.

 39

 کد#31: فعال کردن سیستم شناسایی زنگ

40

کد#32: تنظیم سیستم شناسایی زنگ برای دریافت فاکس

41

کد #34: تنظیم دستگاه برای بازخوانی سریع سند در حافظه:

* اگر هنگام ارسال یا کپی گرفتن از یک سند در جای دیگری نیز به آن نیاز دارید این برنامه را فعال (ON) کنید.

* اگر تعداد سند از حجم حافظه دستگاه بیشتر باشد، عمل ارسال یا کپی ادامه سند متوقف شده و این برنامه به صورت خودکار غیر فعال خواهد شد.

ON: دستگاه ابتدا سند را باز خوانی و در حافظه ذخیره کرده سپس آن را ارسال یا کپی خواهد کرد.

OFF: مشخصات تماس گیرندگان، ذخیره شده اما چاپ نخواهد شد.

42

 کد #36: تغییر دادن اندازه سند

اگر سندی برای شما ارسال شود که اندازه آن بزرگتر از اندازه نگهدارنده کاغذ باشد، می توانید اندازه سند را کوچک کنید.

43

کد #39: تنظیم نور صفحه نمایش

NORMAL: انتخاب نور عادی برای صفحه نمایش

DARKER: انتخاب نور تیره تر برای صفحه نمایش

44

کد #41: تنظیم کد فعال کننده فاکس

اگر از یک تلفن اضافی برای دریافت فاکس استفاده می کنید، این برنامه را اجرا کنید.

1- دکمه MENU را فشار دهید.

2- دکمه# را فشار دهید. سپس دکمه 4 و پس از ان دکمه 1 را فشار دهید.

3- دکمه + یا - را به تعداد لازم فشار دهید تا حالت ON انتخاب شود.

4- دکمه SET را فشار دهید.

5- کد مورد نظر را حداکثر 4 رقم وارد نمایید. از اعداد 0 الی 9 و دکمه های #و* استفاده کنید.

6- دکمه SET را فشا ردهید.

7- دکمه MENU را فشار دهید.

45

نمایندگی تلفن بی سیم پاناسونیک ،نمایندگی پاناسونیک،فروش تلفن بی سیم پاناسونیک،فروش تلفن پاناسونیک،فروش تلفن های بی سیم، نمایندگی تلفن پاناسونیک در تهران،تلفن پاناسونیک اصل ژاپن،بهترین تلفن بیسیم پاناسونیک،نمایندگی فروش تلفن پاناسونیک، قیمت گوشی تلفن ثابت، تلفن بیسیم زیمنس،نمایندگی تلفن بی سیم panasonic ،نمایندگی panasonic،فروش تلفن بی سیم panasonic،فروش تلفن panasonic،فروش تلفن های بی سیم، نمایندگی تلفن panasonic در تهران،تلفن panasonic اصل ژاپن،بهترین تلفن بیسیم panasonic،نمایندگی فروش تلفن panasonic، باطری گوشی پاناسونیک، باطری پاناسونیک

نوع مطلب :
برچسب ها : نمایندگی تلفن بی سیم پاناسونیک، نمایندگی پاناسونیک، فروش تلفن بی سیم پاناسونیک، فروش تلفن پاناسونیک، فروش تلفن های بی سیم، نمایندگی تلفن پاناسونیک در تهران، تلفن پاناسونیک اصل ژاپن،
لینک های مرتبط :
آبنوس الکترونیک
پنجشنبه 27 آبان 1395
دوشنبه 27 شهریور 1396 09:00 ب.ظ
Hello would you mind letting me know which hosting company you're
working with? I've loaded your blog in 3 completely different internet browsers and
I must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you recommend a good hosting provider at a fair price?
Kudos, I appreciate it!
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 05:42 ب.ظ
Hello, Neat post. There is an issue together with your
website in web explorer, may test this? IE nonetheless is
the market chief and a large portion of other people will
omit your wonderful writing because of this problem.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
نمایندگی پاناسونیک
به نمایندگی پاناسونیک خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای نمایندگی پاناسونیک و نمایندگی اچ پی محفوظ است