تبلیغات
نمایندگی پاناسونیک
نمایندگی پاناسونیک و نمایندگی اچ پی
پاناسونیک2 پاناسونیک1 پاناسونیک3 گروه پاناسونیک5 پاناسونیک4

یکی از فکس های پاناسونیک که از محبوبیت خاصی نزد کاربران برخوردار است فکس پاناسونیک kx-fp362 است.

این مدل فکس پاناسونیک دارای منشی تلفنی تمام دیجیتال است.

سرعت ارسال فکس kbps است. ظرفیت /  برگ تغذیه خودکار اسناد را دارد. دارای caller id و speaker phone است.

سیستم دریافت خودکار فاکس پاناسونیک:

حالت فاکس: fax only

1- با استفاده از کد #77 حالت fax only را انتخاب کنید.

2- دکمه auto answer را به تعداد لازم فشار دهید تا پیام زیر ظاهر شود:

1211

** اگر کسی با شما تماس بگیرد، دستگاه به صورت خودکار به آن پاسخ داده، و فقط فاکس ها را دریافت خواهد کرد.

**برای استفاده از حالت fax only #06 فعال کنید.ابتدا باید تعداد زنگ دستگاه را با کد

 حالت پیامگیر فاکس:tad/fax

هنگامی که با شما تماس بگیرد، دستگاه ارتباط را برقرار خواهد کرد. اگر ارتباط برقرار شده، ارتباط تلفنی باشد دستگاه به صورت خودکار پیام تماس گیرنده را ضبط خواهد کرد. و اگر صدای مخصوص فاکس شنیده شود، دستگاه به صورت خودکار فاکس را دریافت خواهد کرد.

1-  با استفاده از کد #77 حالت tad/fax را فعال کنید.

2- دکمه auto answer را به تعداد لازم فشار دهید تا پیام روبرو ظاهر شود:

11

** دستگاه پیام اصلی را پخش کرده و زمان باقی مانده برای ضبط پیام تماس گیرنده را نشان خواهد داد.

** می توانید زمان ضبط پیام را با استفاده از کد #10 تنظیم کنید.

** هنگام ضبط پیام، صدای تماس گیرنده پخش خواهد شد. اگر این برنامه نیاز نیست با استفاده از کد #67 حالت off را انتخاب کنید.

دریافت همزمان پیام و فاکس  از فاکس پاناسونیک:

اگر کسی با شما تماس بگیرد می تواند همزمان هم پیام بگذارد و هم فاکس خود را ارسال کند. برای این کار تماس گیرنده باید مراحل زیر را اجرا کند:

1- تماس گیرنده با دستگاه فاکس شما ارتباط برقرار می کند. سیستم پیامگیر به ارتباط پاسخ می دهد.

2- تماس گیرنده می تواند پس از شنیدن پیام اصلی ، پیام خود را بگذارد.

3- تماس گیرنده باید دکمه * و پس از آن دکمه 9 را فشار دهد تا سیستم فاکس فعال شود.

4- تماس گیرنده با فشار دادن دکمه ارسال فاکس، می تواند فاکس خود را ارسال کند.

 تنظیم تعداد زنگ دستگاه در حالت (پیامگیر/فاکس) tad/fax:

می توانید با کد #06 تعداد زنگی که دستگاه پیش از پاسخ دادن به خط منتظر می ماند را تنظیم کنید.

** تعداد زنگ را می توانید روی 1 الی 4 زنگ، toll saver یا ringer off تنظیم کنید.

** در حالت toll saver اگر دستگاه پیام جدیدی ضبط نکرده باشد،پس از 4 زنگ فعال خواهد شد. اما اگر قبلا پیام جدیدی ضبط شده باشد، پس از 2 زنگ فعال خواهد شد. این سیستم برای زمانی که می خواهید از راه دور دستگاه را کنترل کنید و به پیام های ضبط شده گوش دهید، مفید خواهد بود. زیرا اگر پس از 3 زنگ سیستم فعال نشود، مطمئن خواهید شد که هنوز پیام جدیدی ضبط نشده است و می توانید ارتباط خود را بدون پرداخت هزینه ارتباط ، قطع کنید.

** در حالت ringer off  دستگاه بدون زنگ زدن ارتباط برقرار خواهد کرد.

** اگر از سیستم caller id استفاده می کنید، تعداد زنگ دستگاه را روی 2 زنگ یا بیشتر تنظیم کنید.

سیستم عدم دریافت فاکس از شماره های خاص:

اگر سیستم نمایشگر شماره تماس گیرنده در خط شما درست کار می کند، با روش زیر می توانید حداکثر 10 شماره تلفن را از لیست تماس گیرندگان انتخاب کرده و وارد حافظه ی "ارسال کنندگان غیر مجاز:junk fax prohibitor" کنید. پس از این کار، هر زمانی که کسی بخواهد از شماره های انتخابی شما برای شما فاکس ارسال کند، دستگاه فاکس را دریافت نخواهد کرد( ارسال فاکس برای ارسال کننده غیر مجاز خواهد شد). برای فعال کردن این سیستم:

1- دکمه JUNK FAX PROHIBITOR را فشار دهید.

2- دکمه 8را فشار دهید.

3- دکمه + یا - را فشار دهید تا حالت ON انتخاب شود.

4- دکمه SET را فشار دهید.

5- دکمه STOP را فشار دهید.

* اگر روی دستگاه حالت TEL انتخاب شده باشد یا فاکس را به صورت دستی ( نه به صورت خودکار) دریافت کرده باشید، این برنامه قابل اجرا نخواهد بود.

 وارد کردن شماره ها در لیست سیستم عدم دریافت فاکس پاناسونیک:

1- دکمه SEARCH را فشار دهید.

2- دکمه + یا - را به تعداد لازم فشار دهید تا نام مورد نظر (که نمی خواهید از آن فاکس دریافت شود) ظاهر شود.

3- دکمه JUNK FAX PROHIBITOR را فشار دهید.

4- دکمه SET  را فشار دهید.

5- دکمه STOP را فشار دهید.

* اگر روی دستگاه حالت TEL انتخاب شده باشد یا فاکس را به صورت دستی دریافت کرده باشید، این برنامه قابل اجرا خواهد بود.

وارد کردن شماره ها در لیست سیستم عدم دریافت فاکس با فاکس پاناسونیک:

1- دکمه SEARCH  را فشار دهید.

2- دکمه + یا - را به تعداد لازم فشار دهید تا نام مورد نظر (که نمی خواهید از آن فاکس دریافت شود) ظاهر شود.

3- دکمه JUNK FAX PROHIBITOR  را فشار دهید.

4- دکمه  SET را فشار دهید.

* برای برنامه ریزی شماره های ددیگر از مرحله 2 تکرار کنید.

5- دکمه  STOP را فشار دهید.

* اگر برای وارد کردن شماره جدید در لیست، فضای کافی وجود نداشته باشد، در مرحله 4، LIST FULL ظاهر می شود. شماره های غیر ضروری را پام کنید. 

 مشاهده لیست عدم دریافت فاکس:

1- دکمه JUNK FAX PROHIBITOR را فشار دهید.

2- دکمه 8را دوبار فشار دهید. سپس دکمه SET را فشار دهید.

3- دکمه + یا - را فشار دهید تا نام مورد نظر ظاهر شود.

4- برای متوقف کردن عمل مشاهده لیست، دکمه STOP را فشار دهید.

چاپ لیست عدم دریافت فاکس:

1- دکمه JUNK FAX PROHIBITOR را فشار دهید.

2- دکمه 8 را سه بار فشار دهید . سپس دکمه SET را فشار دهید.

3- دکمه STOP را فشار دهید.

پاک کردن یک شماره از لیست عدم دریافت فاکس:

1- دکمه JUNK FAX PROHIBITOR را فشار دهید.

2- دکمه 8 را دوبار فشار دهید. سپس دکمه SET را فشار دهید.

3- دکمه + یا - را به تعدا لازم فشار دهید تا نام مورد نظر ظاهر شود.

4- دکمه 8 را فشار دهید.

* برای انصراف از عمل پاک کردن ، دکمه  STOP را فشار دهید.

5- دکمه  SET را فشار دهید.

6-  دکمه STOP را دوبار فشار دهید.

 14

سیستم شناسایی زنگ در فکس پاناسونیک:

اگر از مخابرات امکانات مخصوص فاکس را دریافت کنید، مرکز به شما شماره ای ویژه ارائه خواهد داد که نوع  زنگ ارسالی برای آن متفاوت از زنگ عادی خواهد بود. برای فعال کردن این سیستم ، برنامه زیر را اجرا کنید:

1-دکمه MENU را فشار دهید.

2- دکمه # را فشار دهید. سپس 3 و پس از آن 1 را فشار دهید.

3- دکمه + یا - را به تعداد لازم فشار دهید تا حالت ON انتخاب شود.

4- دکمه SET را فشار دهید.

5- برای خارج شدن از برنامه، دکمه MENU را فشار دهید.

* پس از اینکه این سیستم را فعال کردید، هنگامی که کسی با شما تماس بگیرد، اگر ارتباط برقرار شده فاکس باشد، دستگاه به صورت خودکار آن را دریافت خواهد کرد. و اگر ارتباط برقرار شده مکالمه تلفنی باشد:

** دستگاه روی حالت TEL MODE زنگ خواهد زد.

** دستگاه پیام تماس گیرنده را در حالت TAD/FAX ضبط خواهد کرد.

** ارتباط فاکس در حالت FAX ONLY برقرار خواهد شد.

تنظیم سیستم شناسایی زنگ برای دریافت فاکس:

1- با برنامه سیستم شناسایی زنگ حالت ON را انتخاب کنید و دکمه MENU را فشار دهید.

2- دکمه # را فشار دهید. سپس 3 و پس از آن 2 را فشار دهید.

3- دکمه +یا- را به تعداد لازم فشار  دهید تا یکی از حالت های A,B,C,D یا B-D انتخاب شود.

4- دکمه SET را فشار  دهید.

5- برای خارج شدن از برنامه دکمه MENU را فشار دهید.

A: حالت استاندارد (یک زنگ بلند)

B: حالت دو زنگی( دو زنگ کوتاه)

C: حالت سه زنگی (زنگ کوتاه-بلند-کوتاه)

D: حالت سه زنگی (زنگ کوتاه- کوتاه-بلند)

B-D: هر سه حالت B, Cو D برای فاکس شناخته می شود.

کپی گرفتن از یک سند:

1- ورودی کاغذ را باز کنید . فاصله هدایت کننده های سند را به اندازه پهنای سند تنظیم کنید.

2- سندی را که می خواهید کپی بگیرید( حداکثر 10 صفحه و رو به پایین) در ورودی دستگاه قرار دهید.

3- در صورت نیاز با چندبار فشار دادن + یا - تنظیم مورد نظر را انتخاب کنید.

4- COPY را فشار داده و تعداد کپی مورد نیاز را وارد کنید.

5- دکمه START را فشار دهید. عمل کپی انجام می شود.

** دستگاه ابتدا اسناد را ذخیره و باز خوانی کرده و سپس از آنها کپی می گیرد.

* هنگام کپی گرفتن، اگر به سند فعلی، در جای دیگری نیاز دارید، با استفاده از کد #34 حالت QUICK SCAN را فعال کنید. دستگاه سند را در حافظه ذخیره و باز خوانی کرده و سپس از آن کپی می گیرد.

 ** اگر کیفیت سند را تنظیم نکنید به صورت خودکار روی FINE تنظیم خواهد شد.

** برای متوقف کردن عمل کپی، دکمه STOP را فشار دهید.

 تغییر دادن اندازه کپی:

بزرگ کردن اندازه یک سند: برنامه بالا را تا پایان مرحله 4 انجام دهید. پس از آن دکمه 8را فشار دهید. سپس دکمه + را به تعداد لازم فشار دهید تا حالت 150% یا 200% انتخاب شود. دکمه START را فشار دهید. دستگاه فقط قسمت مرکزی سند را بزرگ کرده و از آن کپی می گیرد.

کوچک کردن اندازه یک سند:

برنامه بالا را تا تا پایان مرحله 4 انچام دهید. پس از ان دکمه 8 را فشار دهید. سپس دکمه - را به تعداد لازم فشار دهید تا حالت 92%و86% یا 72% انتخاب شود. دکمه START  را فشار دهید.

** اگر اندازه سند را به مقدار لازم کوچک نکنید ممکن است سند تقسیم بندی شود و قسمت بالا پاک شود.

** اگر اندازه سند را با اندازه ورودی کاغذ تنظیم نموده اید و هنگام کپی گرفتن، قسمت پایین سند کپی نمی شود حالت 92% یا 86% امتحان کنید.

 ترتیب کپی گرفتن چند صفحه ای:

اگر می خواهید از چند صفحه چند بار کپی بگیرید، می توانید ترتیب کاغذهای خروجی را انتخاب کنید. به عنوان مثال: اگر می خواهید از 4 صفحه کاغذ دوباره کپی بگیرید می توانید انتخاب کنید دستگاه دوبار از هر صفحه کپی بگیرد( حالت COLLATE OFF)  یا دو مجموعه از 4 صفحه کپی بگیرد(COLLATE ON).

دستگاه ابتدا اسناد را در حافظه خود ذخیره و پس از آن چاپ خواهد کرد. اگر حافظه دستگاه برای کلیه اسناد ورودی کافی نباشد، حجمی از اسناد که در حافظه ذخیره شده است، چاپ خواهد شد.

برای فعال کردن کپی گرفتن چند صفحه ای ، برنامه کپی گرفتن از یک سند را تا پایان مرحله 4 انجام دهید. پس از آن دکمه 8 را دوبار فشار دهید تا COLLATE OFF ظاهر شود. سپس دکمه + یا - را به تعداد لازم فشار دهید تا COLLATE ON انتخاب شود. سپس دکمه START را فشار دهید.

توجه: اگر ON را انتخاب کنید، پس از عمل کپی، دستگاه مجددا OFF را انتخاب خواهد کرد.

15

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : نمایندگی پاناسونیک، فکس پاناسونیک،
آبنوس الکترونیک
شنبه 24 مهر 1395
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 10:29 ق.ظ
Today, while I was at work, my cousin stole my apple ipad
and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she
can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has
83 views. I know this is totally off topic but I had to share it
with someone!
دوشنبه 27 شهریور 1396 12:51 ب.ظ
Hey there would you mind letting me know which hosting company you're working with?
I've loaded your blog in 3 completely different internet browsers
and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest
a good hosting provider at a fair price? Thanks,
I appreciate it!
دوشنبه 13 شهریور 1396 02:46 ق.ظ
Everyone loves what you guys are usually up too.

This sort of clever work and coverage! Keep up the excellent works guys I've you guys to my personal blogroll.
دوشنبه 1 خرداد 1396 04:12 ق.ظ
Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a
captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one?
Thanks a lot!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
نمایندگی پاناسونیک
به نمایندگی پاناسونیک خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای نمایندگی پاناسونیک و نمایندگی اچ پی محفوظ است